Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego "AUDIKA" 

 1. Informacje podstawowe
 1. Regulamin Sklepu Internetowego "AUDIKA" (dalej „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Klientów z serwisu internetowego Sklep Internetowy Audika (dalej „Sklep”), dostępnego pod domeną www.sklep.audika.pl oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania za pośrednictwem serwisu zakupu w Sklepie.
 2. Sklep działa pod adresem: sklep.audika.pl i prowadzony jest przez ACS Audika Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214719, kapitał zakładowy 2.123.500 zł opłacony w całości, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7120168817, BDO: 000058979 (dalej „Sprzedający”). Adres do korespondencji: 20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 2, adres e-mail: sklep@sklepaudika.pl, telefon: 513 897 700. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym danego dostawcy usług. 
 1. Rodzaje i zakres wyrobów i usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu
 1. Sklep prowadzi sprzedaż wyrobów związanych z szeroko rozumianą protetyką słuchu, a w szczególności:
 • baterii do aparatów słuchowych,
 • akcesoriów i środków do pielęgnacji aparatów słuchowych,
 • urządzeń wspomagających słyszenie,
 • wkładek dousznych uniwersalnych.
 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest również sprzedaż usług w postaci teleporad medycznych i specjalistycznych dalej „teleporady”.
 2. Sklep udostępnia wyroby i usługi  (dalej „produkty”) prezentowane przez Sprzedającego na stronie Sklepu. Prezentacja produktu na stronie Sklepu nie stanowi oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zwarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych na stronie Sklepu, wprowadzania nowych produktów, wycofywania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Wszystkie ceny produktów są wyrażone w złotych polskich. Ceny podane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Ceny sprzedaży nie uwzględniają kosztów dostawy produktów, chyba że co innego wynika z treści zawartej umowy lub zasad promocji opublikowanej na stronie Sklepu.
 6. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie adresu wskazanego wprost przez Klienta w formularzu zamówienia lub zamówieniu.
 7. Z usług Sklepu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie (w dniu złożenia zamówienia) oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Klientów korzystających z usług Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT, ewentualnie w innej uzgodnionej z Klientem formie.

 

 

III. Warunki wykonywania świadczeń drogą elektroniczną.

 1. Świadczenia oferowane przez Sklep są wykonywane zgodnie z niniejszym Regulaminem, który określa warunki sprzedaży produktów przez Sklep.
 2. Korzystanie ze Sklepu (z wyjątkiem zamówień telefonicznych) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe oraz system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, wymienionych poniżej:
  1. Dostęp do sieci Internet;
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript;
  3. Włączona obsługa plików cookies;
  4. System operacyjny Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 lub 10;
  5. Aktywne Konto e-mail przy zamawianiu produktów drogą elektroniczną.
 1. Warunki zawierania umów
 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez:
 • stronę internetową Sklepu – wypełniając formularz na stronie Sklepu,
 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 513 897 700 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8ºº-16ºº).
 1. Podczas dokonywania zamówień Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz ewentualnie innych danych, jeżeli są wymagane dla konkretnej transakcji (np. teleporady).
 2. Klient, który chce dokonać zakupu produktów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oprócz podania danych wskazanych powyżej, zobowiązany jest do podania nazwy swojej firmy oraz numeru NIP.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient, składając zamówienie, podał nieprawidłowe dane.
 4. Klient, składając zamówienie, poświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich zgodności ze stanem faktycznym. 
 1. Składanie zamówienia i przyjęcie oferty
 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci, którzy podczas jego składania podali wymagane dane.
 2. Złożenie zamówienia na stronie internetowej Sklepu następuje poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego danych identyfikujących zamówiony produkt za pomocą formularza dostępnego pod adresem Sklepu i uznane jest za dokonane z chwilą kliknięcia przycisku "Potwierdzam zakup".
 3. Przez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
 • podanie danych osobowych Klienta,
 • wprowadzenie produktów do koszyka zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka",
 • wybór ilości zamówionego produktu zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Przelicz",
 • wprowadzenie danych określających miejsce dostawy w formularzu "Szczegóły zamówienia" oraz ewentualnych zastrzeżeń i dodatkowych istotnych treści oferty zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Podsumowanie",
 • potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzam zakup".
 1. Zamówienia drogą internetową składać można o każdej porze dnia.
 2. Złożenie zamówienia telefonicznego następuje poprzez podanie drogą telefoniczną danych niezbędnych do złożenia zamówienia.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Od momentu złożenia oferty przez Klienta informacja o jej istotnych elementach, w szczególności specyfikacja zamówionego produktu i cena wiążą Klienta.
 4. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie, drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 5. Przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedającego następuje poprzez telefoniczne lub mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji - według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedającego. 
 1. Teleporady
 2. Do korzystania z teleporad stosuje się odpowiednio ogólne zasady określone w Regulaminie z uwzględnieniem zapisów niniejszego rozdziału oraz specyfiki tego rodzaju usług.
 3. Teleporady realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu i dotyczą świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Centra Medyczne prowadzone przez ACS Audika Sp. z o.o. w Warszawie. Z porady na odległość mogą skorzystać pacjenci na zasadach określonych we właściwych przepisach.
 4. Teleporady prowadzone są w formie porad udzielanych telefonicznie lub wideokonsultacji.
 5. Klient dokonuje wyboru rodzaju teleporady oraz zobowiązany jest wskazać dane obejmujące z uwagi na wymogi dokumentacji medycznej: imię i nazwisko, nr PESEL, dane adresowe, nr telefonu i adres email.
 6. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu wykonania teleporady.
 7. Teleporada opłacana jest z góry i dokonanie opłaty jest warunkiem udzielenia teleporady.
 8. W związku z korzystaniem z teleporad prowadzona jest na ustawowo określonych zasadach dokumentacja medyczna.

VII. Realizacja zamówienia: 

 1. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia, potwierdzone przez Sprzedającego i przyjęte do realizacji.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8ºº- 16ºº. Sprzedający nie realizuje zamówień w niedziele i święta oraz we wszystkie soboty. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.
 4. Klient ma prawo odwołać ofertę nie później niż w ciągu 1 godziny od czasu złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uregulowaniu płatności przez Klienta, chyba że wybrano opcję płatność za pobraniem.

VIII. Dostawy: 

 1. Zamówione produkty dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego produktu oraz czas na jego dostawę.
 3. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 5. Dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem dostawców: Poczta Polska oraz InPost.
 6. Koszt dostawy oparty jest o aktualny cennik dostawcy przesyłki i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia oraz opublikowany na stronie Sklepu. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy, zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 7. Czas dostawy zależy od dostawcy, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Szacowany czas dostawy dla poszczególnych kategorii produktów określony jest na stronie Sklepu.
 8. Odbiór przesyłki potwierdzany jest przez Klienta na zasadach stosowanych przez dostawcę przesyłki.
 9. Zaleca się, aby Klient ocenił stan produktu i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez dostawcę i w jego obecności. Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, jeżeli jej stan budzi jego zastrzeżenia. W przypadku przyjęcia przez Klienta przesyłki oraz stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia wyrobu niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki po odjeździe kuriera, zaleca się skontaktowanie z dostawcą w celu złożenia stosownej reklamacji. 
 1. Formy płatności:
 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sklepu, chyba że została wybrana opcja doręczenia za pobraniem.
 1. Zapłaty ceny za zakupione produkty można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sklep i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu.
 1. Z tytułu zakupu produktów zostanie Klientowi wystawiony i przesłany paragon fiskalny lub faktura VAT, stosownie do zasad określonych przez właściwe przepisy podatkowe. 
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. Klientowi mającemu status Konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Usługi świadczone przez Sklep wykonywane są za wyraźną zgodą Klienta i po ich wykonaniu Klient traci prawo odstąpienia od umowy w trybie określonym w ustępie 1.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktu. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, lecz nie ma obowiązku korzystania z tego wzoru).
 6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@sklepaudika.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: ACS Audika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Przy Stawie 2, 20-067 Lublin. Do zachowania  14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 11. Zwracane produkty należy odesłać na adres: ul. Przy Stawie 2, 20-067 Lublin.
 12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Tryb postępowania reklamacyjnego

RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktów bez wad. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne produktów na zasadzie art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 3. Jeżeli produkt otrzymany przez Klienta jest wadliwy, to może on wedle własnego uznania i wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji lub niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji może wykonywać uprawnienia przysługujące mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu.
 4. W celu zgłoszenia przez Klienta przysługującego mu roszczenia z tytułu rękojmi Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub na piśmie i dokonać zgłoszenia reklamacji, jednocześnie podając:
 • dane Klienta, tj. imię i nazwisko lub firmę, adres,
 • określenie reklamowanego produktu,
 • wskazanie potwierdzenia dokonania zakupu (np. numer faktury, paragonu),
 • dokładny opis reklamowanej wady i datę jej powstania,
 • oczekiwany przez Klienta sposób rozpatrzenia reklamacji,
 • miejscowość i datę sporządzenia reklamacji,
 • podpis Klienta w przypadku reklamacji pisemnej.
 1. Reklamowany wyrób po uzgodnieniu ze Sprzedawcą należy przesłać na adres: ul. Przy Stawie 2, 20-067 Lublin.
 2. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, co do zasady w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
 3. W przypadku złożenia zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego braki Sprzedawca wezwie Klienta do usunięcia braków.
 4. Datą złożenia reklamacji będzie data otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku złożenia zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego braki, reklamacja będzie uważana za złożoną w dacie złożenia przez Klienta do Sklepu wszystkich wymaganych danych.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą stosownie do właściwych dla danej reklamacji przepisów.
 6. Sklep udzielał będzie na każdą złożoną reklamację pisemnej odpowiedzi określającej sposób rozpatrzenia reklamacji oraz uzasadnienie podjętej decyzji.
 1. Reklamacje w ramach gwarancji składane są zgodnie z zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej.
 1. Reklamacje dotyczące teleporad składane są na piśmie lub drogą elektroniczną i powinny zwierać:
 • dane Klienta, tj. imię i nazwisko lub firmę, adres,
 • określenie reklamowanej teleporady,
 • treść reklamacji,
 • oczekiwany przez Klienta sposób rozpatrzenia reklamacji,
 • miejscowość i datę sporządzenia reklamacji,
 • podpis Klienta w przypadku reklamacji pisemnej.
 1. Reklamacje dotyczące teleporad rozpatrywane są niezwłocznie po ich wpłynięciu.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca oświadcza, że dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest ACS Audika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem 00000219945, posiadająca nadane numery REGON 432732668, NIP 712-288-12-58. Adres do korespondencji: ul. Przy Stawie 2, 20-067 Lublin.
 3. W imieniu Administratora zadania związane z ochroną danych osobowych wykonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym Klient może się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: ochrona.danych@audika.pl.
 4. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient ma prawo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw w stosunku do danych, które mogą być przetwarzane bez konieczności uzyskiwania zgody Klienta.
 5. Każdy przypadek przetwarzania danych osobowych Klienta musi być oparty na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, którymi są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
 6. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w ściśle określonych celach i w granicach uzyskanej od Klienta zgody, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa zezwalają na przetwarzanie danych dla określonych celów bez uzyskiwania zgody.
 7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez ACS Audika Sp. z o.o. w Warszawie w następujących celach:
  1. dobrowolnie wyrażonej zgody – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
   (np. sprzedaż i marketing towarów i usług),
  2. wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (np. sprzedaż towarów i usług),
  3. wykonania obowiązku prawnego – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (wykonywanie czynności nakazanych przez przepisy podatkowe, prowadzenie dokumentacji medycznej),
  4. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (dochodzenie roszczeń cywilno-prawnych).
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania i z zachowaniem wymaganych przez prawo okresów przechowywania niektórych rodzajów danych.
 9. Dane co do zasady nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem, że mogą być przekazane innym podmiotom w przypadkach, gdy nakazują tak przepisy prawa (np. sądy i organy ścigania). Przetwarzanie danych może być powierzone innym podmiotom, jednak wyłącznie na podstawie stosownej umowy i z zachowaniem celu przetwarzania.
 10. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Klient ma prawo wyrazić zgodę na przesyłanie przez ACS Audika Sp. z o.o. w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami). Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: ochrona.danych@audika.pl.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególnie w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawnych;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
  3. zmiany zakresu i zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosuje się niniejszy Regulamin;
  4. w celu usprawnienia działania Sklepu. 
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2020 roku.
 3. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr. 2 „Polityka prywatności”.
 4. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Sprzedający oświadcza, że zawartość strony sklep.audika.pl, w szczególności: tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących ze Sprzedającym i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.
 6. Układ zawartości i treści na stronie sklep.audika.pl stanowi własność Sprzedającego i podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.
 7. Sprzedający nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia.
 8. Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów.
 9. Sprzedający nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania list produktów, opisów i cen, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych informacji, ich transferu elektronicznego, które to czynności podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez innego sprzedawcę lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.
 10. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl