Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Polityka prywatności

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Sklepu internetowego "AUDIKA" zwanego dalej "Sklepem" prowadzonego pod adresem internetowym audika.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej audika.pl jest ACS Audika Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214719, kapitał zakładowy 2.123.500 zł opłacony w całości, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nadane numery REGON 432732668, NIP 712-289-87-38. Adres do korespondencji: ul. Przy Stawie 2, 20-067 Lublin.
 3. W imieniu Administratora zadania związane z ochroną danych osobowych wykonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym Klient może się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: ochrona.danych@audika.pl.

 

II RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w ściśle określonych celach i w granicach uzyskanej od Klienta zgody, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa zezwalają na przetwarzanie danych dla określonych celów bez uzyskiwania zgody.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez ACS Audika Sp. z o.o. w Warszawie w następujących celach:
 • dobrowolnie wyrażonej zgody – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
  (np. sprzedaż i marketing towarów i usług),
 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (np. sprzedaż towarów i usług),
 • wykonania obowiązku prawnego – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (wykonywanie czynności nakazanych przez przepisy podatkowe, prowadzenie dokumentacji medycznej),
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (dochodzenie roszczeń cywilno-prawnych).
 1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania i z zachowaniem wymaganych przez prawo okresów przechowywania niektórych rodzajów danych.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Obsługa zapytań przez formularz.
  2. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów.
  3. Realizacja zamówionych usług.
  4. Windykacja należności.
  5. Prezentacja ofert lub informacji.
 3. Funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu pozyskiwane są w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klientów:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zamieszkania (dostawy)
  3. Adres e-mail
  4. Numer telefonu
  5. Numer  PESEL, jeżeli jest wymagany.
 5. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Sklepu.

 

 

III UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Klientów przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Administrator ma prawo przekazać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Klientem umowy lub do zrealizowania ciążących na Administratorze obowiązków. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
  2. kurierzy i operatorzy pocztowi,
  3. kancelarie prawne i windykatorzy,
  4. banki i operatorzy płatności,
  5. organy publiczne, operatorzy rozwiązania typu chat online,
  6. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.

 

 1. Dane co do zasady nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem, że mogą być przekazane innym podmiotom w przypadkach, gdy nakazują tak przepisy prawa (np. sądy i organy ścigania). Przetwarzanie danych może być powierzone innym podmiotom, jednak wyłącznie na podstawie stosownej umowy i z zachowaniem celu przetwarzania.

 

IV PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient ma prawo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw w stosunku do danych, które mogą być przetwarzane bez konieczności uzyskiwania zgody Klienta.
 2. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient ma prawo wyrazić zgodę na przesyłanie przez ACS Audika Sp. z o.o. w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami). Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być w każdym czasie odwołana.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 4 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ochrona.danych@audika.pl

 

V ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do Administratora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Klienta na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do Administratorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są zanonimizowane zanim zostaną przesłane do Administratora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 

VI PLIKI „COOKIES”

 

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Plik cookie to mały plik zawierający dane, zapisany na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym Klienta. Plik cookie nie jest programem, nie może więc zawierać szkodliwych instrukcji ani wirusów.
 3. Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania witryny. Pomagają uzyskać ogląd wizyt Klienta, dzięki czemu można stale optymalizować i dostosowywać witrynę do jego wymagań i zainteresowań, a zarazem wykorzystywać je do przedstawiania Klientowi najodpowiedniejszych dla niego treści.
 4. Okres przechowywania plików cookie na urządzeniu Klienta może być różny. Czas ich wygaśnięcia jest obliczany w odniesieniu do daty ostatniej wizyty Klienta w witrynie. W momencie wygaśnięcia pliki cookie są automatycznie usuwane. Z pełną listą plików cookie zapoznać się można na stronie: https://www.audika.pl/polityka-cookie.
 5. Klient może w dowolnym momencie zacząć odrzucać pliki cookie na swoim komputerze, tablecie lub telefonie, zmieniając w tym celu ustawienia przeglądarki. Miejsce, w którym można zmienić te ustawienia, zależy od typu używanej przeglądarki. Należy mieć świadomość, że zmiana tych ustawień może wiązać się z niemożnością korzystania z niektórych funkcji lub serwisów, których funkcjonalność zależy od możliwości zapamiętywania dokonywanych przez Klienta wyborów.
  Tutaj można ustawić nieprzyjmowanie plików cookie z usługi Google Analytics. Tutaj można ustawić nieprzyjmowanie plików cookie z różnych sieci reklamowych, które udostępniają te informacje innym sieciom.

Klient może usunąć pliki cookie, które wcześniej zaakceptował. W przypadku używania komputera z nową wersją przeglądarki, aby usunąć pliki cookie, wystarczy nacisnąć następującą kombinację klawiszy: CTRL + SHIFT + Delete. Klienci, w których przypadku nie działa ta kombinacja klawiszy lub którzy korzystają z komputera Apple, powinni sprawdzić, z której przeglądarki korzystają, a następnie kliknąć odpowiednie łącze:

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityka prywatności stosuje się odpowiednie przepisy RODO, inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz Regulamin sklepu internetowego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl